Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zarząd Oddziału w Bytomiu zwołuje na dzień 25.03.2018 r. o godzinie 10.00

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

które odbędzie się w siedzibie oddzialu ul.Mickiewicza 13 w Bytomiu

Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom, którzy opłacili składkę członkowską za bieżący rok.
Składkę można także opłacić na miejscu bezpośrednio przed obradami.

Protokół z Walnego zgromadzenia z roku 2017 do wglądu u kierownika biura.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie z działalności Oddziału:
– Zarządu Oddziału
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za ubiegły rok.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów zgłoszonych na piśmie.
15. Wolne wnioski.
16. Ranking za rok 2017
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dodaj komentarz