ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KLUBU PUDLA ZKwP – odwołane

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozpowszechnianiem się KORONOWIRUSA walne zebrania, wystawy, imprezy kynologiczne i sportowe zostają odwołane lub przesunięte na inny termin.

Zarząd Klubu Pudla przy Związku Kynologicznym w Polsce Oddział
w Bytomiu informuje, iż walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Pudla odbędzie się 22.04.2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Oddziału. Siedziba Oddziału znajduje się w Bytomiu 41-209, przy ul. Mickiewicza 13.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Klubu Pudla ZKwP

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności:
  – Zarządu Klubu Pudla,
  – Komisji Rewizyjnej,
  – Sprawozdanie finansowe.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 11. Wybór:
  – Członków Zarządu,
  – Członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Walnego-Zgromadzenia.