Ranking za 2018

ZGŁOSZENIA
Celem zgłoszenia psa do rankingu należy wysłać jego dane: IMIĘ Przydomek, nazwisko właściciela, kontakt do właściciela e-mail lub tel. oraz kopię kart ocen, certyfikatów i dyplomów na adres
biuro@zkwpbytom.pl  lub przekazać zgłoszenie z dokumentami do biura Oddziału do 31.01.2019.


REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 2018
ZKwP Oddział Bytom
 

      I.         
Organizatorem rankingu jest Zarząd Oddziału ZKwP w Bytomiu. Zarząd Oddziału ZKwP w Bytomiu powołuje Komisję Rankingową, która zajmuje się zbieraniem zgłoszeń, podliczeniem punktacji oraz przedstawieniem wyników rankingu.

      II.         
Ranking dotyczy osiągnięć psów i suk zarejestrowanych w ZKwP O/Bytom na wystawach, konkursach pracy oraz egzaminach i zawodach. Celem rankingu jest promowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych oraz wyróżnienie członków Oddziału, którzy poprzez aktywny udział w wystawach i konkursach reklamują psa rasowego i nasz Oddział.

    III.         
Uczestnictwo w rankingu jest dobrowolne.

   IV.         
Ranking obejmuje jeden sezon wystawowy tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

     V.         
Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w ZKwP Oddział w Bytomiu, których właściciele mają opłacone składki za rok bieżący.

  VI.         
Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie przez psy i suki z minimum 3 wystaw w danym sezonie ocen doskonałych z lokatą 1, lub w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących i lokat 1. Nie dotyczy konkurencji „Pies Sportowy”, w której bierze się pod uwagę walory użytkowe i sportowe psa, a nie jego eksterier.

VII.         
Do rankingu wliczane są wyniki z imprez kynologicznych w Polsce i za granicą organizowanych przez organizacje należące do FCI.

VIII.         
Właściciel psa zgłaszanego do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia w biurze oddziału lub przesłania mailem na adres: biuro@zkwpbytom.pl zestawienia osiągnięć (kopii kart ocen, dyplomów, certyfikatów i zgłoszenia) do końca stycznia 2019. W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie.

   IX.         
Kategorie/konkurencje rankingu:

1.     
Najlepsze SZCZENIĘ ZKwP Oddziału Bytom – o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt.

2.     
Najlepszy JUNIOR ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie młodzieży i młodzików.

3.     
Najlepszy DOROSŁY PIES ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy startujące w klasie pośredniej, otwartej, championów, użytkowej i juniorów (klasa juniorów dot. owczarków niemieckich).

4.     
Najlepsza DOROSŁA SUKA ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą suki startujące w klasie pośredniej, otwartej, championów, użytkowej i juniorów (klasa juniorów dot. owczarków niemieckich).

5.     
Najlepszy WETERAN ZKwP Oddziału Bytom- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki startujące w klasie weteranów.

6.    
Najlepszy PIES UŻYTKOWY ZKwP Oddziału Bytom- o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki biorące udział w wystawach (w dowolnej klasie wystawowej), które posiadają certyfikat użytkowości. Do punktów za udział w wystawach doliczone będą punkty za udział w zawodach. Kopię certyfikatu użytkowości należy dołączyć do zgłoszenia do rankingu.

7.    
Najlepszy z grupy FCI ZKwP Oddziału Bytom: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X (biorą udział wszystkie psy zgłoszone do rankingu bez podziału na wiek i płeć wg. Grupy FCI do której przynależą).

8.    
Najlepszy PIES „SPORTOWY” ZKwP Oddziału Bytom o tytuł ten ubiegać się mogą psy/suki użytkowe, myśliwskie, charty, psy pasterskie itp., biorące udział w zawodach, egzaminach i mistrzostwach.

9.     
Konkurencje dodatkowe dla właścicieli/hodowców:

· 
Najaktywniejszy Wystawca Roku ZKwP Bytom (sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy/suki biorące udział w rankingu, które są własnością jednego właściciela lub współwłaścicieli będących członkami Oddziału w Bytomiu ZKwP);

· 
Najlepsza Hodowla Roku ZKwP Bytom (sumowane są punkty zdobyte przez wszystkie psy/suki z tym samym przydomkiem zarejestrowane w Oddziale Bytom ZKwP i pochodzące z hodowli zarejestrowanej w Oddziale Bytom ZKwP);

    X.         
W każdej z powyższych konkurencji (za wyjątkiem konkurencji dodatkowych dla właścicieli/hodowców) zostaną przyznane 3 lokaty, przy czym tytuł „najlepszego psa” w danej konkurencji otrzyma pies z lokatą 1 i największą liczbą punktów.

  XI.         
Zwycięzca Rankingu ZKwP Oddziału Bytom – tytuł ten otrzyma pies/suka, który łącznie otrzyma największą ilość punktów (na podstawie kart ocen z każdej klasy wystawowej i uzyskanych certyfikatów i dyplomów, oraz z konkursów i egzaminów w danym sezonie). Tytuł V-ce Zwycięzca Rankingu ZKwP Oddziału Bytom otrzyma pies/suka znajdujący się na lokacie 2 w ogólnej klasyfikacji j/w.

  XII.         
Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w tabelach poniżej, stanowiących załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

XIII.         
Punkty za dyplomy i certyfikaty użytkowe wymagające zatwierdzenia (Champion Polski, Interchampion itd.) przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i wydany dyplom zgodnie z datą jego wystawienia.

XIV.         
Punkty za miejsce zajęte w wyścigach chartów, konkursach, egzaminach itd. przyznawane są wyłącznie w sezonie, w którym odbyły się w/w imprezy kynologiczne.

 XV.         
Lokaty z konkurencji finałowych będą brane pod uwagę tylko na podstawie wpisu na karcie oceny z pieczątką organizatora wystawy lub zaświadczenia wystawionego przez organizatora.

XVI.         
Wyniki rankingu będą ogłaszane na corocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz zamieszczone na stronie internetowej ZKwP Oddział w Bytomiu i siedzibie Oddziału na tablicy ogłoszeń. W wynikach zostanie podana rasa, imię i przydomek psa. Wysłanie zgłoszenia do rankingu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w/w wyników rankingu.

XVII.         
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 
Zarząd Oddziału
Komisja Rankingowa
ZKwP w Bytomiu

punktacja do rankingu w osobnym pliku pdf klik