Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd ZKwP Oddział w Bytomiu informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału  odbędzie się 10 marca 2019 roku o godzinie 10:00  w siedzibie Oddziału, tj. w Bytomiu przy ul. Mickiewicza 13.

Zapraszamy wszystkich Członków. Na zebranie należy wziąć legitymację członkowską. Na zebraniu będzie można opłacić składkę za 2019 rok.

Na zebraniu zostaną ogłoszone także wyniki rankingu i wręczone nagrody.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Bytomskiego Oddziału ZKwP

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO CZŁONKÓW ZKwP ODDZIAŁU W BYTOMIU 10 MARCA 2019

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
– Zarządu Oddziału,
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji:
– członków Zarządu Oddziału,
– członków Komisji Rewizyjnej,
– członków Sądu Koleżeńskiego.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU ZKwP
http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_obrad_walnego_zgromadzenia.pdf
Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU jest do wglądu w biurze Oddziału.