Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 27 marzec 2022

Zarząd ZKwP Oddziału w Bytomiu informuje, iż walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  odbędzie się 27.03.2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Oddziału. Siedziba znajduje się w Bytomiu 41-209, przy ul. Mickiewicza 13. Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZKwP Oddziału w Bytomiu dostępny w siedzibie Oddziału i poniżej:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 27.03.2022 ZKwP O/Bytom

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 10:00
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza, Prezydium Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
 8. Sprawozdanie Komisji Hodowlanej.
 9. Sprawozdanie finansowe.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 11. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium
  ustępującemu Zarządowi.
 14. Uchwalenie planu pracy i preliminarza na rok bieżący.
 15. Ustalenie liczby członków do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 16. Wybór na okres kadencji:
  – członków zarządu
  – członków komisji rewizyjnej
  – członków sądu koleżeńskiego
 17. Wręczenie odznak honorowych ZKwP.
 18. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
 19. Ogłoszenie wyników głosowania.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego.

Informujemy, że w siedzibie biura Oddziału można się zapoznać z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Zapraszamy Członków ZKwP O/Bytom. Należy mieć opłaconą składkę członkowską za rok bieżący i legitymację członkowską. 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

(Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, § 4) 1. Członek zwyczajny ma prawo: 1) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty, 2) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz związku na zasadach określonych w § 9 pkt 3 statutu, 3) … 2. Uprawnienia określone w pkt. 1, 2, … przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący. (Statut Związku Kynologicznego w Polsce, § 14)
Składka członkowska za rok 2022 wynosi 70 zł – płatna w biurze oddziału lub na konto.