Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału – 2021

Zarząd ZKwP Oddziału w Bytomiu informuje, iż walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 28.07.2021 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału. Siedziba znajduje się w Bytomiu 41-209, przy ul. Mickiewicza 13. Zebranie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Proponowany RAMOWY PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZKwP Oddziału w Bytomiu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7. Sprawozdania z działalności:– Zarządu Oddziału ZKwP O/Bytom,– Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

8. Sprawozdanie finansowe Oddziału ZKwP Bytom

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ZKwP Bytom

10. Sprawozdanie z działalności Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

13. Wybór delegatów na zjazd delegatów.

14. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

16. Wolne wnioski.

17. Ogłoszenie wyników głosowania.

18. Zamknięcie obrad Walnego-Zgromadzenia.

Informujemy, że w siedzibie biura Oddziału można się zapoznać z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Zapraszamy Członków ZKwP O/Bytom. Należy mieć opłaconą składkę członkowską za rok bieżący i legitymację członkowską. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozpowszechnianiem się KORONOWIRUSA walne zebranie zaplanowane na 15.03.2020 roku, a także z niektóre wystawy, imprezy kynologiczne i sportowe zostały odwołane lub przesunięte na inny termin.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

(Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, § 4) 1. Członek zwyczajny ma prawo: 1) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty, 2) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz związku na zasadach określonych w § 9 pkt 3 statutu, 3) … 2. Uprawnienia określone w pkt. 1, 2, … przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący. (Statut Związku Kynologicznego w Polsce, § 14)
Składka członkowska za rok 2021 wynosi 70 zł – płatna w biurze oddziału lub na konto.