Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału – ODWOŁANE

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rozpowszechnianiem się KORONOWIRUSA walne zebrania, wystawy, imprezy kynologiczne i sportowe zostają odwołane lub przesunięte na inny termin. W/w zebranie nie odbędzie się w podanym terminie.

Zarząd Oddziału informuje, że 15 marca 2020 r. NIE odbędzie się. Wkrótce podamy nowy termin SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU. Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału – Bytom, ul. Adama Mickiewicza 13. Początek zebrania o godz. 10:00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału.
8. Sprawozdania z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
9. Sprawozdanie finansowe.
10. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
11. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
14. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2020.
15. Wolne wnioski. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający powyższych wymogów.

(Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, § 4) 1. Członek zwyczajny ma prawo: 1) uczestniczyć w walnych zgromadzeniach członków oddziału, do którego został przyjęty, 2) wybierać i być wybieranym do wszystkich władz związku na zasadach określonych w § 9 pkt 3 statutu, 3) … 2. Uprawnienia określone w pkt. 1, 2, … przysługują członkowi Związku po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący. (Statut Związku Kynologicznego w Polsce, § 14)
Składka członkowska za rok 2020 wynosi 70 zł – płatna w biurze oddziału lub na konto.

Po zebraniu zostaną ogłoszone wyniki oddziałowego rankingu wystawowego za 2019 rok. Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody. Zapraszamy wszystkich Członków Oddziału.